Help về mysql query ! • Hôm qua em vừa mò được cái pool mysql nên làm cái site đăng nhập đăng ký :
  Em có làm 1 function check như dưới,khi query vẫn nhận được dữ liệu và khi console data ở trong function query ổn thỏa nhưng lúc console ở ngoài không được . Em tính đem cái user pass này vào function đó xử lý luôn nhưng vì xa nhau nên ko với tới(cách tận 2 hàm).Vì vậy mong ae giúp làm ntn để đem data ra ngoài hoặc dữ liệu vào trong.Thanks every baby !
  function check(user,pass){
  var result='';
  pool.getConnection(function(err,conn){
  conn.query("SELECT id FROM nguoidung WHERE user='"+user+"' AND pass='"+pass+"'" ,function(err,rows){
  result=rows;
  console.log(JSON.stringify(result));//O.K
  });
  conn.release();
  });
  console.log(JSON.stringify(result));//K.O
  } • Đây là vấn đề cơ bản khi lập trình với Async programming, chắc bạn nên nghiên cứu lại thôi, với bạn formart code lại cho mọi người dễ đọc và góp ý. • @CodeConCat Cho mình xin cái link với bạn • bạn tìm hiểu callback nhé • đã nói trong Help về mysql query !:

  function check(user,pass){
  var result='';
  pool.getConnection(function(err,conn){
  conn.query("SELECT id FROM nguoidung WHERE user='"+user+"' AND pass='"+pass+"'" ,function(err,rows){
  result=rows;
  console.log(JSON.stringify(result));//O.K
  });
  conn.release();
  });
  console.log(JSON.stringify(result));//K.O
  }
  //function
  function check(user,pass, cb){
  var result='';
  pool.getConnection(function(err,conn){
  conn.query("SELECT id FROM nguoidung WHERE user='"+user+"' AND pass='"+pass+"'" ,function(err,rows){
  result=rows;
  cb(err,rows)});
  conn.release();
  });
  }

  cách gọi function

  check(user, pass, function(err, rows){
  //dữ lieu ở đây
  }) • Thanks các bạn !


Log in to reply
 

});