Dung may khi dung Flow Router • Hi moi nguoi,

  Minh lam doan code sau trong Meteor voi FlowRouter de check, neu user khong logged in thi redirect sang trang Home, khong cho di vao route nao khac, code nhu sau:

  FlowRouter.triggers.enter([function(context, redirect) {
  if (!Meteor.userId()) {
  FlowRouter.go('home');
  }
  }]);

  Nhung khi chay thi browser dung may, moi nguoi giup minh voi, tai sao cu chay la no dung may
  Soorry moi nguoi vi go tieng viet khong dau • Mình đã giải quyết được rồi, nó bị sai nhưng nằm ở một đoạn khác


Log in to reply
 

});