[Help me] Cách lấy cookie trong socket.io • Em làm việc với ổ cắm gần 2 tháng rồi,bây giờ có 1 kế hoạch mini social network .Ở phần token login , em lấy cookie token check với trong database :
  Ở đây em dùng socket.handshake.headers.cookie nhưng nhiều khi bị lỗi rồi đổi lại thành socket.request.headers.cookie . Khi cái này lỗi thì chuyển sang cái kia nhưng cái kia vẫn bị lỗi,chuyển qua chuyển lại cuối cùng ko biết làm như nào nên hỏi các ae . Mong các đồng bào cho ý kiến ! • Main base:

  var app = express();
  var http = http.createServer(app).listen(ADDRESS,PORT,function(){log('Run on ...')});
  ... 
   var socket = require('socket.io')(http);
   var _session = session({
        store: new MongoStore({
          mongooseConnection: mongoose.connection,
          ttl: 7 * 24 * 60 * 60
        }),
        secret: 'XXX',
        resave: true,
        name: 'XXXX',
        saveUninitialized: true,
        cookie: {
          maxAge: 7 * 24 * 60 * 60 * 1000,
        },
   });
  app.use(_session);
  socket.use(function(io,next){
        _session(io.request,io.request.res,next);
      });
  app.use(passport.initialize());
  app.use(passport.session());
  

  Socket:

  socket.on('connection', function(io) {
  var session = io.request.session;
  
  if (!session.passport) {
  	io.emit('kickup'); 
  	io.disconnect(true);
  	return;
  };
  var username = session.name; // ~ 
  // 
  io.on('ready', function() {
   io.emit('greet',username);
   .... 
  });
  });
  

  client:

  var socket = io();
  socket.on('kickup',function(){
   alert('!');
   socket.disconnect();
  });
  socket.on('greet',function(name){
  alert('Hello '+name);
  })
  socket.emit('ready');
  


 • Thanks Pro !!!!


Log in to reply