Không connect được với node server trên https? • Chào các pro, mình có chạy một node server trên https nhưng ở dưới client không connect được. ai đã gặp trường hợp này chia sẻ chút được không ạ?

  var port = 8088;
  // without express
  var server = require('http').createServer(function (request, response) {
  response.end("Nodejs say: Hello!");
  });
  var io = require('socket.io')(server);

  // server start
  server.listen(port, function () {
  console.log('server listening on port %d', port);
  }); • Bạn phải tạo Private KeyCertificate Signing Request Key, và sử dụng require https thay vì http để import 2 key đó. Tạo 2 key kiểu gì thì hỏi Gúc nhé 😄

  ...
  // without express
  var server = require('https').createServer(
  {
   key: fs.readFileSync('key.pem'),
   cert: fs.readFileSync('cert.pem'),
   passphrase: 'your passphrase'
  },
  function (request, response) {
   response.end("Nodejs say: Hello!");
  });
  ...
  


 • Bạn nên dùng nginx làm proxy cho node.js rồi sử dụng ssl trên nginx.


Log in to reply
 

});