Help : push array vào mongodb sai. Ai có kinh nghiệm giúp newbie với ạ • var room = mongoose.Schema({
  facilities : {type : [Boolean]}
  });

  hotelSchema.statics.add_room = function (id,room, callbck) { //room này có mảng facilities từ 1-> 20

  	HotelModel.findOne({ '_id': id }, function (err, hotel) {
  		if(err){
  			console.log(err);
  			return callbck(err,null);
  		}else{
                console.log(room); //ở đẩy vẫn hiện thị đúng facilities
  			hotel.rooms.push(room); //khi push ra thì sai. Nó chỉ báo facilities[true], đáng lẽ ra nó phải báo facilities{true,false,gì đó .....}
  			hotel.save(function(err){
  				if(err){
  					console.log("Error while adding room to Hotel");
  					return callbck(err, null);
  				} else {
  					console.log("Room added to Hotel");
  					return callbck(null, hotel);
  				}
  			});
  			
  		}
  	});
  }


 • bạn khai báo sai nha

  var room = mongoose.Schema({
   facilities : [{
    type: Boolean,
    default: true
   }]
  });
  


 • vẫn vậy à anh ơi. Còn cách nào nữa ko ạ • à em xử lý xong r ạ. vấn đề ko phải nằm ở chỗ như a nói nhưng vẫn cảm ơn a • content: [{
  type: Number,
  ref: 'Events',
  default: null
  }], • Để thêm 1 phần tử vào 1 mảng trong mongodb bạn có thể kham khảo cách làm như document của mongodb để có được cách làm ngắn ngọn hơn 🙂
  https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/update/push/


Log in to reply
 

});