[Hỏi] Nodewebkit và vấn đề treo giao diện khi thực hiện tác vụ xử lí lớn});