Tao Form Đăng Nhập



  • Em muốn tạo 1 form đăng nhập = nodejs thi can dùng nhung module nao ạ.lam the nao để lay dữ lieu tư form gửi len server.tren server thi e thao tac dc vs mongodb r.nhung k biết làm the nào để gui dữ liệu từ clien len.



  • Bạn sử dụng module formidable xem sao! =)


Log in to reply