thiết kế database mongodb • Mình muốn thiết kế 2 model product và category trong đó trong bảng product có field category (để link sang bảng category) thì thiết kế như nào cho tối ưu ạ?
  Cám ơn các bạn • Bạn có thể dùng sub document để lưu category
  Không thì dùng populate của mongoose
  // 1 thanh niên đang tìm hiểu nodejs + mongodb chia sẻ 😄 • Nếu bạn có tư tưởng bảng product có field category (để link sang bảng category), thì mình nghĩ bạn nên sử dụng 1 SQL DB nào để sử dụng, cần gì phải dùng Mongo.
  NoSQL thì sẽ không tiếp cận vấn đề như vậy. • Với MongoDb, trong model Product bạn khai báo thêm trường ObjectID Ref của Category. Khi liên kết từ Product sang Category bạn có thể dùng Query Populate để lấy thông tin bên Category. • Bạn dùng mongoose thì nó có Ref và Populate để bạn query, còn mongodb thì dùng $lookup trong aggreagate để query


Log in to reply
 

});