anh chị nào rành $route reload giúp em với • function thì đã chạy ổn rồi nên e để "........" cho nhanh. chỉ có cái $route.reload() là e ko chạy được. Nếu e dùng $window.location.reload thì chạy được nhưng e muốn sử dụng vì khi refresh trang thì nó ko còn đứng ở tab e đang đứng.

  Causes $route service to reload the current route even if $location hasn't changed.
  As a result of that, ngView creates new scope and reinstantiates the controller.

  var app = angular.module('ngRoute']);
  app.controller('wizardController', ['$scope', '$http' , '$route' , function($scope, $http, $route) {

  $scope.updateRoom = function(hotel_id){
  ...........

      $http.post("..........").then(function(response){
        ...........
        $route.reload();
      });
    }
  

  }]);


Log in to reply