Socket.io: Kết nối server từ file javascript thông qua cmd. • Em muốn kết nối tới server socket bằng một file js thì phải làm thế nào ak(chạy cmd file đó để kết nối server). kết nối server bằng html thì em làm được rồi, mà tham khảo trên mạng vẫn chưa làm được phần kia. Ai biết cho em xin lời khuyên ak. Em cảm ơn.

  Server:
  var express = require("express");
  var app = express();
  var server = require("http").Server(app);
  var io = require("socket.io")(server);

  server.listen(3000, function(){
  console.log("Server is running...3000.");
  })

  app.use(express.static("public"));
  app.set("view engine", "ejs");
  app.set("views", "./views");

  app.get("/", function(req, res){
  res.render("index");
  });

  io.sockets.on("connection", function(socket){
  console.log(socket.id + " connected");

  socket.on("disconnect", function(){
  	console.log(socket.id + " disconnected");
  });
  
  socket.on("client_send_data", function(data){
  	console.log(data);
  
  })
  io.sockets.emit("server_send_data", 1);
  

  })
  Client html:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>MY SERVER</title>
  <script src="/js/jquery-3.1.0.min.js"></script>
  <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
  <script>
  var socket = io("http://localhost:3000/");

  	$(document).ready(function(){
  		socket.on("server_send_data", function(data){
  			$("#listData").append(data);
  		})
  	})
  </script>
  

  </head>
  <body>
  <div id="listData"></div>
  </body>
  </html>

  Client js:

  var io = require('socket.io-client');

  var socket = io.connect('localhost:3000', {reconnect: true});
  socket.on('server_send_data', function(){
  console.log("connected");

  });

  function send () {

  socket.emit('client_send_data', "hello");
  console.log("send");
  

  }

  send(); • đánh lệnh node <file.js>

  C:\Users\User>node client.js

Log in to reply
 

});