Help: Phân biệt giứa server nodejs và server java web • Em không biết cách nào phân biệt giữa server nodejs và server java web(tomcat) mọi người có thể chỉ cho em được không?.
  Nghĩa là em khi em tạo trang web java spring mvc(server tomcat) kết hợp với nodejs thì có mình làm trên hai server hay trên một server?
  Nếu một thì mình nên thống nhất lại với nhau như thế nào, còn nếu khác nhau thì làm sau phân biết được?

  Thanks mọi người! • 1 bên là async server, 1 bên là non-async server, so sánh 2 cái giống như so sánh táo và cam vậy.

  Nghĩa là em khi em tạo trang web java spring mvc(server tomcat) kết hợp với nodejs thì có mình làm trên hai server hay trên một server?

  Mình nghĩ bạn đang lầm lẫn khái niệm host và server. Bạn có thể có nhiều server trên cùng 1 host, mỗi server có thể dùng những port khác nhau để nhận request. Điều đó có nghĩa là bạn có thể deploy Spring System trên port 8080, và 1 node system trên port 3000 ở cùng 1 host. 2 system có thể tương tác với nhau bình thường • Cảm ơn anh em hiểu sơ sơ rồi!


Log in to reply
 

});