Lỗi config nignx trên centos của google! • Mọi người cho em hỏi là em có config server ntn
  server {
  listen 80;
  location / {
  proxy_pass http://localhost:3000;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection 'upgrade';
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  }
  }
  Nhưng khi em đánh http://ip thì ko vào được toàn báo 502 , còn nếu đánh http://ip:3000 thì vần vào bình thường, mọi người có biết nó bọ lỗi gì không ạ ? • http://ip nó dùng port default là 80, thành http://ip:80 nên nó không có handle được • Hình như còn thiếu server_name , bạn kiểm tra lại xem. • @haixoay96
  echo $host va $http_upgrade xem co value ko ?


Log in to reply