Giải thích dùm mình phần Promise sử dụng Bluebird với • Hiện tại mình có 1 đoạn code sau nhưng không hiểu vì sao không chạy nhờ các bạn giải thích hộ:

  var promise = require('bluebird');
  var getAsync = promise.promisify(checkExits);

  console.time('taskA');
  getAsync('1073632449421858').then(function(response){
  console.log("KQ" , response);
  }
  ).catch(function (e) {
  console.error('Error:' + e);
  });

  function checkExits(senderID) {
  console.log(senderID);
  return senderID;
  }

  Vì sao khu ghi chạy thì .then biến response ko có giá trị trả về của hàm checkExits ạ? Mình chưa hiểu rõ lắm 😞 mong các bạn giải thích hộ • Promise.promisify(
    function(any arguments..., function callback) nodeFunction,
    [Object {
      multiArgs: boolean=false,
      context: any=this
    } options]
  ) -> function
  

  => Bạn nên fix lại hàm checkExits

  function checkExits(senderID,callback) {
    console.log(senderID);
    callback(senderID);
  }
  

Log in to reply
 

});