cách thêm database vào ứng dụng chat socket.io-nodejs • chào mọi ngườ, e mới được học nodejs căn bản. em đã tìm hiểu về jquery và thư viện socket.io để viết ứng dụng web chat. vậy cho e hỏi làm sao để web chat của e có cơ sở dữ liệu ạ. e cám ơn ạ • @haivo
  hóng. T cũng đang học về khoản này ><> • Nếu bạn đã viết được tới Client connect dc với Socket Server, thì ở Server bạn sẽ có nhận dc các event (on connection, on disconnect...) và cả event mà bạn verify.
  Ví dụ:

  • Client broadcast event send, nội dung là object gồm username và nội dung chat
  • Trên Server bạn set on.("send") event. Thì sẽ request được username và nội dung chat của client gửi lên. Thực hiện insert vào database như bạn muốn với thư viện mongoose hoặc mysql. Sau khi insert xong thực hiện emit broadcast xuống cho tất cả client khác trong room chat với nội dung chat và username

Log in to reply
 

});