[Express-handlebars] Em ko xuất đc các thẻ html ra đc mong chỉ giáo • Hello all,

  Em đang làm phần express-handlebars. Mọi thức chạy ok hết nhưng mà các thẻ html lại ko đc dùng trong trường hợp này mong mọi người xem giùm

  0_1481372420065_1.JPG

  Demo :
  Index.js:
  var express = require('express');
  var handlebars = require('express-handlebars');
  var app = express();

  app.engine('handlebars', handlebars({defaultLayout:'main'}));
  app.set('view engine', 'handlebars');

  app.get('/',function(req, res){
  res.render('home');
  });

  var server = app.listen(3000, function(){
  var host = server.address().address;
  var port = server.address().port;
  console.log('Test http://%s:%s', host, port);
  });

  main.handlebars:
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  </head>
  <body>
  {{body}}
  </body>
  </html>

  home.handlebars
  <div>
  <h3>This is a test</h3>
  </br>
  <p>Nam hien tai {{year}}</p>
  <div>
  {{ article}}
  </div>
  </br>
  <p> Hello world</p>
  </div> • app.get('/',function(req, res){
  res.writeHeader(200, {"Content-Type": "text/html"});
  res.render('home');
  }); • Thank @Võ-Tây128

  Mình dùng {{{body}}} in main.


Log in to reply
 

});