acczi by LTD  • This post is deleted!


  • nếu có liên quan tới mobile thì nên dùng, còn nếu bình thường thôi thì cứ dùng rest cho nhanh gọn lẹ. Vấn đề của graphql ở chổ phải maintain 1 list các scheme để kết quả trả về chính xác, nên nếu project nhỏ mình cũng chả thấy nó hơn rest nhiều.

    Gần đây có thêm bạn apollo client / server phát triển trên nền Graphql và sắp sửa sẽ hỗ trợ reactivity, giúp cho viêc code real time tiện hơn. https://github.com/apollostack/apollo/issues/38


Log in to reply
 

});