Nhờ hướng dẫn sử dụng chức websocket trong Sails. • Re: Giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến Sails js framework

  Nhờ hướng dẫn sử dụng chức websocket trong Sails.
  Đọc tài liệu khắp nơi mà không thấy ai hướng dẫn cách gửi dữ liệu từ client về server và ngược lại hết. • Ở client thì dùng socket.post("/controller/action" , data)
  data thì có thể dùng json cũng đc , ví dụ :

  let data = {
  name: khanh,
  age:33
  }

  ah trước đó phải khai báo socket đã nhe : var socket = io.sails.connect()

  bạn có thể vào github của mình xem ví dụ thực tế nha , github của mình toàn sails ko ah
  https://github.com/kingasawa • @kingasawa warn: Attempted to call sailsSockets.join, but the first argument was not a socket.
  Mình gặp lỗi này.
  addMessage: function(req, res){
  var data = req.params.all();
  sails.sockets.join(req, "roomNames");
  sails.sockets.broadcast('roomNames', 'room', data);
  return res.ok();
  })
  }


Log in to reply