Problem với jquery ajax call post method tới expressjs ??????? • Em có viết đoạn code trên expressjs như sau:

  app.post('/forgot_password', function (req, res) {
    selectSQL(req,function(temp){
      console.log(temp);
      if(temp === req) {
        var objUser = { email: req, password: tempPassword };
        updateSQL(objUser, function(affected){
          if(affected === 1) {
            mailOptions = {
              from: 'Nguyễn Duy Đức <[email protected]>', // sender address
              to: '[email protected]', // list of receivers
              subject: 'Password changed', // Subject line
              text: 'Hello, ' + temp + ' your password is: ' + tempPassword, // plaintext body
              html: '<b style="color: red;">Your password is changed!</b>' // html body
            };
  
            // send mail with defined transport object
            transporter.sendMail(mailOptions, function(error, info){
              if(error){
                return console.log(error);
              }
              console.log('Message sent: ' + info.response);
            });
            res.send('Successfully');
          }
        });
      } else {
        res.send("Your email doesn't exits");
      }
    });
  });
  

  Và phía client như sau:

  <script type="text/javascript">
      $('#changePassword').submit(function(event){
        event.preventDefault();
        var getEmail = document.getElementById('_email').value;
        $.ajax({
          type: 'POST',
          contentType: 'application/json',
          type: 'json',
          url: 'http://localhost:3000/forgot_password',
          data: JSON.stringify({ email : getEmail }),
          success: function(msg) {
            $('#lblResponse').html(msg);
          },
          error: function(xhr, status, error) {
            $('#lblResponse').html('Error connecting to the server.');
          }
        });
      });
    </script>
  

  Tình hình là dù có làm thế nào đi nữa thì thằng req.body luôn là undefined thế mới nhọ ạ ??? Bác nào đã có kinh nghiệm thì share em với :3 Em cảm ơn ạ ! • Bạn dùng markdown để chèn code vào nhé.

  Nếu req.body bằng undefined thì bạn kiểm tra xem đã sử dụng middleware body-parser[1] chưa nhé?

  [1]. https://github.com/expressjs/body-parser • @fsociety-vn đã nói:

  https://github.com/expressjs/body-parser

  Do mình thử rồi nhưng vẫn lỗi ko add code theo markdown vào đc, add vào đc có phần code kia hiển thị đc thôi :3. • ajax lạ nhỉ bt thì mình làm thế này, ko cần phải stringify đâu o.0

   $.ajax({
          url: '/forgot_password',
          type: 'POST',
          data: {
            email: document.getElementById('_email').value
          }
        }).done(function (result) {
         //bla bla
        });
  

  cấu hình thằng body-parser cơ bản

  app.use(bodyParser.json());
  app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
  

Log in to reply
 

});