Populate và aggregate trong mongodb • Mình có 2 collectionm,
  1, Collection restaurant có field "Rating" ( lưu rating ID ) ref đến collection "rating" ( rating ID và Score (từ 1-5).

  2, Trong collection restaurant mình có function
  module.exports.findRating = function(id,callback){
  Restaurant.findById(id).populate('ratings').exec(callback);
  };

  3, Execute function trên thì nó ra đc 1 array
  { "id":"34adasdasdadasdA",
  "score":"1"},
  { "id":"34adasdasdadasdA",
  "score":"5"},
  { "id":"34adasdasdadasdA",
  "score":"4"},
  { "id":"34adasdasdadasdA",
  "score":"3"}

  4,Giờ mình muốn đếm số lần xấu hiện của từng score thì làm sao vậy các bác? Theo mình biết có function aggregate trong mongodb, vậy stack chung với populate thì làm như thế nào vậy các bác?


Log in to reply
 

});