crawl data and save array to json • Em đang crawl data từ trang web:

  var cheerio = require('cheerio');
  var request = require('request');
  var fs = require('fs');
  request('http://www.onemanga.com/manga/one-piece', function (err, res, body) {
    if(err) {
      console.log('err', err);
    }
  * list item
    console.log('statusCode', res.statusCode);
    var $ = cheerio.load(body);
    $('dl.dl-horizontal').each(function(index) {
      console.log('index: ', index);
      var data = $(this).find('dd:nth-of-type(3) > a').map(function() {
        return $(this).text();
      }).get().join('');
      console.log('data', data);
      var author= JSON.stringify(data);
     
      fs.appendFileSync('author.json', 
        "{\n" + ' "author": ' + ' " ' + author + ' " ' + '}'
      );
    });
  })
  

  Khi lưu author vào json thì dữ liệu có dạng { "author": "[ "Oda", "Eiichiro" ]" } nhưng định dạng này bị lỗi do phải dùng ngoặc đơn trong array nên các bác cho em hỏi làm sao để dữ liệu có dạng { "author": "[ 'Oda', 'Eiichiro' ]" }. Em cảm ơn. • Nếu sử dụng array thì hãy dùng array.push(data) bạn à 😄 • bạn tham khảo thử xem : http://stackoverflow.com/questions/5293555/how-do-you-represent-a-json-array-of-strings. Hình như lúc save vào json đâu cần dấu "


Log in to reply
 

});