Load template header footer cho router • Chào các bạn !
  Cho mình hỏi có cách nào mình load header và footer để áp dụng cho các router không ? Vì mình mới học nên có nhiều chỗ chưa hiểu.
  VD:
  router.use(function (req, res, next) {
  var logo = "logo/logo.png";
  }
  router.get('/home',function(req, res, next){
  res.render('home/home_view',{
  title: 'Trang chủ',
  logo: logo
  //logo : 'logo/logo.png'
  });
  }
  Lúc hiển thị thì logo nó ko tìm thấy ảnh. Nếu viết như trong comment thì nó mới tìm thấy
  Thanks các pro. • Bạn nên xem lại kiến thức cơ bản của javascript (variable scope), trong trường hợp này mình có thể sửa lại như sau :

  var logo = "logo/logo.png";
  router.get('/home',function(req, res, next){
      res.render('home/home_view',{
          title: 'Trang chủ',
          logo: logo
      });
  }
  

  Hoặc gán biến logo vào request

  router.use(function (req, res, next) {
     req.logo = "logo/logo.png";
  }
  router.get('/home',function(req, res, next){
      res.render('home/home_view',{
          title: 'Trang chủ',
          logo: req.logo
      });
  }
  


 • @way.code Thanks !


Log in to reply
 

});