Gửi và nhận dữ liệu từ Server khi sử dụng Ajax • Em mới tập viết node.js, em đang tìm hiểu về ajax trong node.js, em không biết cách server gửi dữ liệu về cho client và client nhận dữ liệu từ server như thế nào khi dùng ajax. Cả nhà giúp em với.
  Phía client của em:

  <input type="text" id="username" />
  <input type="password" id="password"/>
  <button id="myButton">Login</button>
  
  <script>
    $('#myButton').click(function(event){
      var name= $('#username').val();
      var pass= $('#password').val();
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "/ajax",
        data: {username: name, password: pass},
        success: function(data){
          //em muốn nhận đối tượng user ở đây
        }
      });
    });
  </script>
  
  

  Phía server:

  app.post('/ajax',urlencodedParser, function(req,res){
    var username= req.body.username;
    var password= req.body.password;
    var x= require('Model.js');
    x.Login(username, password, function(err, rows){ //hàm login trả về đối tượng user
        //ở đây em muốn gửi rows về cho client nhưng không biết làm thế nào. 
    });
  });
  


 • Bạn dùng res.json(rows) thử nhé


Log in to reply
 

});