Hỏi về directive trong angularjs • Nhu cầu của mình là chuyển từ timestamp (milisecond Unix) sang chuỗi datetime, mình có thử tạo directive (để view có thể sử dụng nhiều nơi), cụ thể:

  Code html của mình như thế này:

  <input type="text" ng-model="text" />
  <span show-date="{{text}}"></span>
  

  Directive showDate của mình như thế này:

  angular.module('app').directive('showDate', function(){
  	return {
  		link: function(scope, element, attrs){
  			var timestamp = (attrs.showDate);
  			var d = new Date(+timestamp);
  			element.html(d.getFullYear() + '/' + (d.getMonth()+1) + '/' + d.getDate() + ' ' + d.getHours() + ':' + d.getMinutes());
  		}
  	}
  });
  

  Vấn đề là cái html Inner của span chỉ show kết quả ban đầu (1970/1/1 xx:yy), khi nhập giá trị mới cho {{text}} thì span vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả (?!!)
  Vậy mình hiểu sai hay thiếu cái gì trong directive showDate của mình?

 • @phatht Hàm link bạn đang sử dụng chỉ chạy 1 lần sau khi DOM được sinh ra. Bạn cần phải theo dõi attribute showDate bằng hàm $watch, sau đó, cập nhật lại view.

  Bạn tham khảo thêm ví dụ mẫu trên trang chủ của nó ở mục Creating a Directive that Manipulates the DOM • Thank all


Log in to reply