[Hỏi] Cách kiểm tra session hết hạn trong event socket.io  • ứng dụng của mình có chức năng chat sử dụng socket , dùng passport.js để authen . Bất cứ khi nào user call Restfull API mình sẽ check trong một middleware bằng cách dùng req.isAuthenticated() , nếu = true thì cho next , false thì sẽ logout ngay. Mọi thứ có vẻ ok.
    Nhưng trong trường hợp user đang chat ( sử dụng socket) thì việc này không giống như khi có action trên font-end ( động đến API và đi qua middleware để check req.isAuthenticated() ), nó dùng socket, nên khi session timeout , user coi như logout rồi nhưng vẫn có thể chat được . Bạn nào có kinh nghiệm rồi thì chia sẻ giúp mình với nhé . Mình cảm ơn nhiều ^_^ .


Log in to reply