Hỏi cách update Time expired cho session trong Nodejs • app.use(session({ secret: 'keyboard cat', cookie: { maxAge: 60000 }}))

  tức là trong 1 phút session sẽ hết hạn, mình muốn gia hạn thêm cho session thì phải làm như thế nào nhỉ ? ví dụ server đã khởi động được 30s , nghĩa là 30s nữa là session sẽ hết hạn , nhưng mình muốn gia hạn thêm 30s nữa cho session . Cảm ơn mn trước nhé ạ 😄 • Session hết hạn được lưu ở biến req.session.cookie.expires, cho nên chỉ cần làm 1 cái function check cái biến này là được
  app.use(function(req, res, next) {
  // if now() > req.session.cookie.expires ---> tạo session mới
  next();
  });


Log in to reply
 

});