Hỏi về hàm pre() trong mongoose. • Các anh chị đi trước cho e hỏi hàm pre trong mongoose là hàm xử lý trước khi data được thực hiện trong mongoose.
  E được biết nó chỉ là middleware nhưng e thắc mắc là làm sao kiểm soát dữ liệu giữa request gửi lên và check nó với cơ sở dữ liệu.
  E đang làm với passport khi trước khi lưu e muốn nó mã hóa dữ liệu từ request gửi vào.

  E muốn hỏi hàm đó có ý nghĩa gì và làm sao để e có thể lấy password từ request .

  E viết như này mà nó ko chạy

  userSchema.pre("save", function (next) {
    // trên này bạn có thể bắn vào 1 đối số ví dụ 
    var hashedPassword = passwordHash.generate(password, {
      algorithm: "SHA-256",
      saltLength: 12,
      iterations: 1
    });
  
    this.password = hashedPassword;
    console.log(hashedPassword);
    next();
  });
  

  Do e chưa hiểu lên bị sai ai có thể chỉ e ý nghĩa của nó với ạ.


 • Global Moderator

  @Tran-Hoang-Hiep Nó không chạy ở đây có nghĩa như nào bạn ? Khi sử dụng User.create() thì bản ghi có được lưu vào cơ sở dữ liệu ko ? Hàm console.log(hashedPassword) có in ra thông tin gì ko ?

  Về bản chất thì hàm pre ở đây là một trạng thái trong lifecycle của một đối tượng mongoose trước khi đối tượng đó được lưu trữ vào csdl. • @Tran-Hoang-Hiep

  userSchema.pre("save", function (next) {
  // trên này bạn có thể bắn vào 1 đối số ví dụ
  var hashedPassword = passwordHash.generate(this.password, { //this.password chính là req pass mà bạn gửi lên
  algorithm: "SHA-256",
  saltLength: 12,
  iterations: 1
  });

  this.password = hashedPassword;
  console.log(hashedPassword);
  next();
  

  });


Log in to reply
 

});