Không query được trong module • Mình khai báo module như sau:

  var cn = require('../db/connection.js');
  
  module.exports = function(){
  
    this.login = function (u,p){
      
  
    var numRows;
  
  
    var sql = " select username,password from users ";
      sql = sql + " where username='" + u + "' and password='" + p + "' and active=1 and 1=1 ";
      
      cn.query(sql,function(err,rs){
  
        numRows = parseInt(rs.length,10) ;
  
        if (err)
          console.log('Error');
        else 
        {
          if (numRows==0)           
            return false;  
          
          else return true;
        }    
        
      });
    }
    return this; };
  

  sau đó file serve.js gọi module var users = new require('./model/users.js')(); và trong sự kiện

  socket.on('login',function(username,password){
  
  var rs = users.login(username,password);
  console.log(rs);
  
  });
  

  Kết quả toàn not undefine, nếu console ra câu lệnh query vô phpmyadmin thì hoàn toàn bình thường kết quả là 1 rows

  PS: sao e bỏ thẻ code mà nó k ra,mod thông cảm • Bạn tìm hiểu về bất đồng bộ . Ở đây truy vấn chưa trả về kết quả mà bạn đã lấy ra nên là undefined


Log in to reply
 

});