Lấy tất cả danh sách phòng chat  • Bạn nào rành socket io cho mình hỏi làm sao để lấy tất cả các room đã được tạo bởi user,nếu mặc định tạo room ở namespace là '/'.

    Và cú pháp tạo phòng chát có phải là: socket.push[room] = room_name, e sử dụng cú pháp này để lấy danh sách phòng nhưng io báo lỗi io.nsps['/'].adapter.rooms.

    E đang dùng socket io 1.7    1. Để lấy tất cả các room tại namespace '/' thì sử dụng io.sockets.adapter.rooms.

    2. Khi gọi socket.join("room") thì room được tạo và socket đã được join vào room.


Log in to reply