Vấn đề sử dụng createPool mysql nhiều lần trong nodejs và connectionLimit ok nhất • Lúc trước em hay code theo kiểu mỗi model thì lại createPool 1 lần và limit connection là 10. Nhưng sau này thấy nó có vẻ ko tối ưu.
  Nếu viết riêng file connection theo kiểu
  var mysql = require('mysql');

  // Connection width Database
  var pool = mySQL.createPool({
  connectionLimit : 10,
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASS,
  database: process.env.DB,
  });
  var getConnection = function (cb) {
  pool.getConnection(function (err, connection) {
  if(err) {
  return cb(err);
  }
  cb(null, connection);
  });
  };
  module.exports = getConnection;
  rồi mỗi model em require vào và gọi getConnection để xử lý sql liệu nó có createPool nhiều lần như vậy nữa ko? • Mình thì viết theo kiểu của các framework khác của PHP, có lẽ tối ưu hơn

  const pg = require('pg');
  const config = {
   user: 'postgres', //env var: PGUSER
   database: 'nodejs', //env var: PGDATABASE
   password: '123456', //env var: PGPASSWORD
   host: 'localhost', // Server hosting the postgres database
   port: 5432, //env var: PGPORT
   max: 10, // max number of clients in the pool
   idleTimeoutMillis: 1000, // how long a client is allowed to remain idle before being closed
  };
  

  Khởi tạo pool

  const pool = new pg.Pool(config);
  function queryDB(sql, cb) {
   pool.connect((err, client, done) => {
     if (err) return cb(`${err}`); // lỗi connect
     client.query(sql, (errQuery, result) => {
       done(err);
       if (err) return cb(`${errQuery}`); // lỗi query
       cb(undefined, result);
     });
   });
  }
  

  các hàm khởi tạo truy xuất database.

  function addNew(tin, cb) {
   const { title, desc, date, image } = tin;
   const sql = `INSERT INTO news(title, "desc", image, date)
   VALUES ('${title}', '${desc}', '${image}', '${date}')`;
   queryDB(sql, cb);
  }
  

  Cuối cùng exports ra

  module.exports = { queryDB, addNew, updateNews, remove, getNewsById };
  

Log in to reply