[Help]Tạo function nối các array với nhau • Chào các bạn, mình đang làm việc với array nhưng dốt toán nên đành chịu.
  Ví dụ mình có 1 mảng 2 chiều như sau:

  var items = [
   ['a', 'b', 'c'], [1,2]
  ]
  

  Giờ mình muốn nối các mảng con thành 1 mảng to có dạng như sau:

  ['a-1', 'a-2', 'b-1', 'b-2', 'c-1', 'c-2']
  

  Với 1 mảng 2 chiều như này mình thủ công viết 2 vòng for nhưng nếu có nhiều mảng con nữa giả dụ như này:

  var items = [
   ['a', 'b', 'c'], [1,2], ['d','e','f'], ... , [w,x,y,z]
  ]
  

  Thì không biết viết for kiểu gì nữa, mong các bạn giúp. • function reduceArr() {
    var args = [].slice.call(arguments),
      endP = args.length - 1,
      rarr = [];
  
    function reduceTo(carr, startP) {
      var first = args[startP],
        isLast = (startP === endP);
  
      for (var i = 0; i < first.length; ++i) {
        var sliceItem = carr.slice();
        sliceItem .push(first[i]);
  
        if (isLast) {
          rarr.push(sliceItem)
        } else {
          reduceTo(sliceItem, startP + 1)
        }
      }
    }
  
    if (args.length) {
      reduceTo([], 0)
    } else {
      rarr.push([])
    }
    return rarr
  }
  
  reduceArr( ['a', 'b', 'c'], [1,2], ['d','e','f'], ['w','x','y','z'])
  
  //[["a",1,"d","w"],["a",1,"d","x"],["a",1,"d","y"],["a",1,"d","z"],["a",1,"e","w"],["a",1,"e","x"],["a",1,"e","y"],["a",1,"e","z"],["a",1,"f","w"],["a",1,"f","x"],["a",1,"f","y"],["a",1,"f","z"],["a",2,"d","w"],["a",2,"d","x"],["a",2,"d","y"],["a",2,"d","z"],["a",2,"e","w"],["a",2,"e","x"],["a",2,"e","y"],["a",2,"e","z"],["a",2,"f","w"],["a",2,"f","x"],["a",2,"f","y"],["a",2,"f","z"],["b",1,"d","w"],["b",1,"d","x"],["b",1,"d","y"],["b",1,"d","z"],["b",1,"e","w"],["b",1,"e","x"],["b",1,"e","y"],["b",1,"e","z"],["b",1,"f","w"],["b",1,"f","x"],["b",1,"f","y"],["b",1,"f","z"],["b",2,"d","w"],["b",2,"d","x"],["b",2,"d","y"],["b",2,"d","z"],["b",2,"e","w"],["b",2,"e","x"],["b",2,"e","y"],["b",2,"e","z"],["b",2,"f","w"],["b",2,"f","x"],["b",2,"f","y"],["b",2,"f","z"],["c",1,"d","w"],["c",1,"d","x"],["c",1,"d","y"],["c",1,"d","z"],["c",1,"e","w"],["c",1,"e","x"],["c",1,"e","y"],["c",1,"e","z"],["c",1,"f","w"],["c",1,"f","x"],["c",1,"f","y"],["c",1,"f","z"],["c",2,"d","w"],["c",2,"d","x"],["c",2,"d","y"],["c",2,"d","z"],["c",2,"e","w"],["c",2,"e","x"],["c",2,"e","y"],["c",2,"e","z"],["c",2,"f","w"],["c",2,"f","x"],["c",2,"f","y"],["c",2,"f","z"]]
  
  

Log in to reply