giá trị trả về giữa service và factory


 • Angel

  app.factory('getLyric', function (httpq, $q, sync_lyric) {
    var objlyric = {};
    return {
      getResponse: function (hurl) {
        //return httpq.get(hurl).then(function (response) {
        //  objlyric = response.data;
        //  objlyric = sync_lyric.parseLyric(objlyric);
        //  return objlyric;
        //});
        var that = this,
        request = new XMLHttpRequest();
        //request.open('GET', hurl, true);
        request.responseType = 'text';
        request.onreadystatechange = function() {
          if (request.readyState == 4 && request.status == 200) {
            text = request.response;
            sync_lyric.parseLyric(text).then(function (datatl) {
              that.objlyric = datatl; // khong nhan gia tri tu service tra ve
              return that.objlyric; //khong the ra gia tri lai duoc cho conroller
            });
          }
        };
        request.open("GET", hurl, true);
        request.send();
        //return objlyric;
      }
    }
  });
  
  app.service('sync_lyric', function () {
    var lyrics = {};
    this.parseLyric = function (text) {
      //get each line from the text
      var lines = text.split('\n'),
        //this regex mathes the time [00.12.78]
        pattern = /[\d{2}:\d{2}.\d{2}]/g,
        result = [];
      //exclude the description parts or empty parts of the lyric
      while (!pattern.test(lines[0])) {
        lines = lines.slice(1);
      };
      //remove the last empty item
      lines[lines.length - 1].length === 0 && lines.pop();
      //display all content on the page
      var tim = [];
      var lyric = [];
      lines.forEach(function (v, i, a) {
        var time = v.match(pattern),
          value = v.replace(pattern, '');
        time.forEach(function (v1, i1, a1) {
          //convert the [min:sec] to secs format then store into result
          var t = v1.slice(1, -1).split(':');
          tim.push(parseInt(t[0], 10) * 60000 + parseFloat(t[1]) * 1000);
          lyric.push(value);
        });
  
      });
      lyrics["songTime"] = tim;
      lyrics["songLyric"] = lyric;
      return lyrics; // da return gia tri
   };
  });
  

  Mình có 2 ser
  Mình có service va factory như trên, sau khi gọi hàm thì thấy hàm ở service chạy đúng rồi nhưng bên factory thì không thấy trả về giá trị. Mình gọi ở bên controller như say:

  getLyric.getResponse(song.file_lyric).then(function (datal) {
        json = datal; // khong nhan dc gia tri cua factory
      });
  

 • Angel

  app.factory('getLyric', function (httpq, $q, sync_lyric) {
    var objlyric = {};
    return {
      getResponse: function (hurl) {
        //return httpq.get(hurl).then(function (response) {
        //  objlyric = response.data;
        //  objlyric = sync_lyric.parseLyric(objlyric);
        //  return objlyric;
        //});
  
        var that = this,
        request = new XMLHttpRequest();
        //request.open('GET', hurl, true);
        request.responseType = 'text';
        request.onreadystatechange = function () {
          if (request.readyState == 4 && request.status == 200) {
            text = request.response;
            var data = {};
            data = sync_lyric.parseLyric(text, data);
            objlyric = data;
            return objlyric;//tra ve duoc du lieu, nhung khong the dua ra controller
  
          }
  
        };
        //request.onload = function () {
        //  text = request.response;
        //  var data = {};
        //  data = sync_lyric.parseLyric(text,data);
        //  return data; 
        //};
        request.open("GET", hurl, true);
        request.send();
        return objlyric; 
      },
      callbacklyric: function () { return objlyric; }
  
    }
  });
  
  
  
  app.service('sync_lyric', function () {
    var lyrics = {};
    this.parseLyric = function (text, data) {
      //get each line from the text
      var lines = text.split('\n'),
        //this regex mathes the time [00.12.78]
        pattern = /[\d{2}:\d{2}.\d{2}]/g,
        result = [];
      //exclude the description parts or empty parts of the lyric
      while (!pattern.test(lines[0])) {
        lines = lines.slice(1);
      };
  
      //remove the last empty item
      lines[lines.length - 1].length === 0 && lines.pop();
      //display all content on the page
      var tim = [];
      var lyric = [];
      //var lyrics = {};
      lines.forEach(function (v, i, a) {
        var time = v.match(pattern),
          value = v.replace(pattern, '');
        time.forEach(function (v1, i1, a1) {
          //convert the [min:sec] to secs format then store into result
          var t = v1.slice(1, -1).split(':');
          //result.push([parseInt(t[0], 10) * 60000 + parseFloat(t[1])*1000, value]);
          tim.push(parseInt(t[0], 10) * 60000 + parseFloat(t[1]) * 1000);
          lyric.push(value);
        });
  
      });
      lyrics["songTime"] = tim;
      lyrics["songLyric"] = lyric;
      //sort the result by time
      //result.sort(function (a, b) {
      //  return a[0] - b[0];
      //});
      data = lyrics;
      return lyrics;
    };
  
  });
  

  Sau khi sửa đổi đôi chút, thì đã lấy đượcdữ liệu trả về từ service, tuy nhiên controller vẫn chưa lấy được dữ liệu? Vẫn dùng cách lấy dữ liệu của controller cũ?});