Checked for checkbox of modal  • Mình có 1 modal và khi mình load modal mình muốn checkbox được checked sẵn. Bình thường nếu mở ra 1 form mới thì code này của mình chạy bình thường nhưng khi dùng cho modal thì nó lại bị die. Mong mọi người giúp đỡ.
    <input class="form-control" type="checkbox" ng-init="systemConfig.allowClientEdit = true" name="allowClientEdit" ng-model="systemConfig.allowClientEdit">


Log in to reply
 

});