Hỏi về unnamed arguments trong javascript function • Trong js có khái niệm unnamed arguments, tức là function không cần chỉ rõ tên, số lượng tham số, ví dụ :

  function ABCDEFGH(){
   for(var i=0; i<arguments.length; i++) {
    console.log("Params: , " + arguments[i]); 
    // biến arguments kiểu array, chứa tham số truyền vào hàm
   }
   //... làm gì đó tiếp tục...
   return xxx;
  }
  

  Bây giờ, nói cho đơn giản, mình không muốn dùng cái tên dài ngoằn ABCDEFGH ở trên nữa, nhưng không thể chỉ mở code lên để đổi tên hàm (do hàm đã dùng ở nhiều nơi rồi, không thể đi tìm toàn bộ để đổi,..v.v..); cho nên mình sẽ khai báo thêm 1 hàm X mới:

  function X(){
  //...
  }
  

  Nhưng lại ko lẽ viết (copy & paste) toàn bộ nội dung hàm ABCD... ở trên vào đây ?!!, nên mình chỉ đơn giản gọi lại hàm đó:

  function X(){
   return  ABCDEFGH(/* truyền cái gì ở đây??? */); 
  }
  

  Vấn đề phát sinh chính chỗ đó: làm sao truyền các tham số của X vào ABCD.. ở bên trong nhỉ??? • Bạn tìm hiểu thêm về Function.prototype.

  function X(){
   ABCDEFGH.apply(this,arguments); 
  }
  


 • Ah, thank bạn.


Log in to reply
 

});