Không connect được với node_acl • mongoose.connect(urimongo, function (err, db) {
    acl = new acl(new acl.mongodbBackend(db, 'acl_'));
    console.log("connect db success");
  });
  
  acl.addUserRoles('1', "admin", function (err) {
    if(err) {
      next(err);
    }
    console.log("addUserRoles success");
    return true;
  });
  

  Các bác cho em hỏi bị sai ở đâu mà nó cứ báo TypeError: acl.addUserRoles is not a function
  Em cám ơn. • @Kiên-Shinichi vấn đề là bạn gọi biến acl ngoài callback, bạn cần đưa acl.addUserRoles vào callback.

  mongoose.connect(urimongo, function(err, db) {
    acl = new acl(new acl.mongodbBackend(db, 'acl_'));
    console.log("connect db success");
    // 
    acl.addUserRoles('1', "admin", function(err) {
      if (err) {
        next(err);
      }
      console.log("addUserRoles success");
      return true;
    });
  });
  


 • @hidemanvn cám ơn b nhé


Log in to reply