javascript multi-level menu help me!!!! • var nodes = [
  { idloai: 1, tenloai: 'The Thao', loaicha: 0 },
  { idloai: 2, tenloai: 'Giai Tri', loaicha: 0 },
  { idloai: 3, tenloai: 'Giao Duc', loaicha: 0 },
  { idloai: 4, tenloai: 'Dai Hoc', loaicha: 3 },
  { idloai: 5, tenloai: 'Du Hoc', loaicha: 3 },
  { idloai: 6, tenloai: 'Bong Da', loaicha: 1 },
  { idloai: 7, tenloai: 'Tennis', loaicha: 1 },
  { idloai: 8, tenloai: 'Boi Loi', loaicha: 1 },
  { idloai: 9, tenloai: 'Nhac Trong Nuoc', loaicha: 2 },
  { idloai: 10, tenloai: 'Nhac Quoc Te', loaicha: 2 },
  { idloai: 11, tenloai: 'MV Hay', loaicha: 2 },
  { idloai: 12, tenloai: 'nodejs', loaicha: 0 }
  ];

  function getMenu(f,c){
  var a=[];
  for(i=0; i<f.length; i++){
  if(f[i].loaicha===c){
  a.push({
  id:f[i].idloai,
  name:f[i].tenloai,
  sub:getMenu(f,i)
  });
  }
  }
  return a;
  }

  console.log(getMenu(nodes, 0));

  error : Maximum call stack size exceeded • cái sub:getMenu(f,i) của bạn sẽ chạy hoài với trường hợp i = 0 đấy bạn nên xem lại chỗ này • @Trần-Duy chỗ i thay bằng id • @Người-Lạ

  function getMenu(data, id_find) {
   return (function(arr) {
   for (var i = 0; i < data.length; i++) {
    (function(item) {
    if (!item || item.loaicha != id_find || !item.idloai || !item.tenloai) return;
    item = (function(json) {
     var sub = getMenu(data, json.id);
     if (sub.length > 0) json.sub = sub;
     return json;
    })({
     id: item.idloai,
     name: item.tenloai
    });
    return arr.push(item);
    })(data[i]);
   }
   return arr;
   })([])
  }
  
  [
    {
     "id": 1,
     "name": "The Thao",
     "sub": [
       {
        "id": 6,
        "name": "Bong Da"
       },
       {
        "id": 7,
        "name": "Tennis"
       },
       {
        "id": 8,
        "name": "Boi Loi"
       }
     ]
    },
    {
     "id": 2,
     "name": "Giai Tri",
     "sub": [
       {
        "id": 9,
        "name": "Nhac Trong Nuoc"
       },
       {
        "id": 10,
        "name": "Nhac Quoc Te"
       },
       {
        "id": 11,
        "name": "MV Hay"
       }
     ]
    },
    {
     "id": 3,
     "name": "Giao Duc",
     "sub": [
       {
        "id": 4,
        "name": "Dai Hoc"
       },
       {
        "id": 5,
        "name": "Du Hoc"
       }
     ]
    },
    {
     "id": 12,
     "name": "nodejs"
    }
  ]
  


 • This post is deleted!

Log in to reply
 

});