Đăng nhập fshare.vn bằng Nodejs • Mình đã lấy được fs_csrf rồi, đến bước gửi request đến fshare.vn thì nó toàn trả về bị từ chối không đăng nhập thành công.

  code lấy fs_csrf (getfs.js)

  const request = require('request');
  const cheerio = require('cheerio');
  module.exports = function getfs (callback) {
    request('https://www.fshare.vn/login',
      function(error, res, body){
        $ = cheerio.load(body);
        fs = $('#login-form').find('input')[0]['attribs']['value'];
        callback(fs)
      });
  };
  

  code đăng nhập

  const fs = require('./getfs');
  const request = require('request');
  const cheerio = require('cheerio');
  
  function loginfs (email, pass, callback) {
    var email = encodeURI(email);
    var pass = encodeURI(pass);
    fs(function (fs) {
      //data login
      var data = {"fs_csrf" : fs, "LoginForm%5Bemail%5D" : email, "LoginForm%5Bpassword%5D" : pass, "LoginForm%5Bcheckloginpopup%5D" : 0, "LoginForm%5BrememberMe%5D" : 0, "yt0" : "%C4%90%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp"};
      //login fs
      var option = {
        uri : 'https://www.fshare.vn/login',
        headers: {
          "content-type": "application/json",
          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36'
        },
        method : 'POST',
        json : true,
        body: JSON.stringify(data)
      }
      request(option,
        function(error, res, body){
          callback(body);
        });
    });
  };
  
  loginfs('[email protected]','zuizione1995', function (body) {
    console.log(body);
  })
  

  Mọi người xin giúp mình xem sai ở đâu. Xin cảm ơn • Bạn nên dùng casperjs • Bạn không nên show cả pass như thế kia 😄 • show pass kìa, haha 😄


Log in to reply
 

});