Install NODEBB trên WIN8 Ok rùi, nhưng ở ADMIN, lưu thay đổi không được ? • Chào mọi người trong Group, câu hỏi mình như tiêu đề ở trên.
  Mình sử dụng Win 8 64bit, khi install NODEBB làm theo DOCS của NODEBB. Và cuối cùng đã instal thành công NODEBB.
  Nhưng ở ADMIN, mình muốn thay đổi gì đó hay thêm đều không chịu lưu thay đổi. Mỗi lần lưu là ADMIN bị đơ đơ hoài. Mình có chụp hình tình trạng trên để mọi người xem.
  Mong được mọi người giúp đỡ mình lỗi này. Mình xin cảm ơn.
  0_1492238201358_NodeJSVN_1.png
  Connection to Dashboard | NodeBB Admin Control Panel has been lost, attempting to reconnect... • bạn dùng nodebb log xem nó báo lỗi gì • 0_1492239765620_NodeJSVN_2.png
  Logs của NODEBB trên máy e là như vậy đó a @Tung-Nguyen215 . Mong a giúp e lỗi này với ạ. • Database e sử dụng là REDIS, có lẽ nào là do nó ko nhỉ? • bạn mở file config.json thêm dòng này vào

  "bind_address":"127.0.0.1",

Log in to reply