Async khi lưu dữ liệu trong Mongoose • Chào anh em, hiện tại mình mới làm quen với Mongoose có vấn đề như sau
  mình có 2 Schema Category và News
  Hiện tại chỉ quan tâm 1 News có thể thuộc về nhiều Category
  Nhưng khi đang thêm 1 list Category chưa xong thì nó đã nhảy xuống thêm News
  => lstCate luôn rỗng
  Cho mình hỏi làm sao thêm xong tất cả Category rồi thì thêm News mới được chạy
  0_1493748306686_113.png • Bạn có thể bỏ đoạn "luu bai viet" vào callback của "them category", mình nghĩ là vậy. • dính vòng for bạn ui 😞 • This post is deleted!


 • @nmanhit dung thu Promise.all di ban

  var arrPromise = []
  
  for(.. i < category.length ..){
   var newCate = new Category({
    Name: category[i]
   })
  
   arrPromise.push(
    newCate.save()
   )
  }
  
  Promise.all(arrPromise)
  .then(lstCate => {
   var news = new News({
    Name: ..,
    Category: lstCate
   })
  
   return news.save()
  })
  .then(data => {
   console.log('success')
  })
  .catch(err => {
   console.log('err: ', err)
  })
  


 • @nmanhit

  var async = require('async');
  var category = [...],
  	lstCate = [];
  var news = ... ; 
  
  async.forEachOf(category, function(value, index, callback) {
  	var newCategory = Category({Name:value});
  	newCategory.save(function(err, doc) {
  		if (!err) {
  			lstCate.push(doc.id);
     return callback();
  		} else {
     return callback(err);
  		};
  	});
  }, function(err) {
   if (!err) {
    news.save(...);
   } else {
    console.error(err);
   }
  });
  


 • Thanks 2 đồng chí rất nhiều, đã mò ra Promise.all , nó hơi ảo diệu chút 🙂


Log in to reply
 

});