Thay đổi sang ngôn ngữ tiếng việt trong plugin 'nodebb-plugin-composer-redactor' của NODEBB • Chào mọi người, em đang sử dụng NODEBB. Em có dùng plugin 'nodebb-plugin-composer-redactor' để làm editor thay cho editor mặc định của NODEBB.
  Giờ e muốn việt hóa một số tiếng anh. Nhưng e lục mãi trong các file của plugin, kể cả toàn folder code NODEBB (dùng tìm kiếm nâng cao trong phần mềm soạn code) nhưng vẫn ko tìm ra được file chứa ngôn ngữ cần thay.
  Mong mọi người giúp đỡ em dịch sang tiếng việt.

  0_1494232131194_Vien_3.png

  0_1494232142463_Vien_1.png

  0_1494232149356_Vien_2.png • Bạn có thực sự tìm chưa vậy ?

  nodebb-plugin-composer-redactor/static/lib/video.js - line 11 => "Video Embed Code or Youtube/Vimeo Link"

  nodebb-plugin-composer-redactor/static/lib/redactor.js - line 283 => "Drop file here or "

  Còn Input Select File là mặc định, bạn phải sửa trong nodebb-plugin-composer-redactor/static/css/redactor.css . xem hướng dẫn này • Redactor có setting để tùy chọn language (xem document ở đây).

  Thêm đoạn code sau vào sau // Redactor Options của file ./node_modules/nodebb-plugin-composer-redactor/static/lib/redactor.core.js

  Nên uninstall plugin trong admin, Fork lại plugin trên github, sửa và setup plugin bằng command npm install githubname/reponame

  // Redactor Options
  var RedactorLanguageCode;
    switch (config.userLang) {
    case 'en-GB':
    case 'en-US':
      RedactorLanguageCode = 'en';
      break;
    default:
      RedactorLanguageCode = config.userLang.toLowerCase();
      break;
    }
  
    jQuery.getScript(config.relative_path + '/assets/vendor/redactor/lang/' + RedactorLanguageCode + '.js').done(function () {
      $.Redactor.opts.lang = RedactorLanguageCode;
    });
  

  Tạo thư mục theo đường dẫn public/vendor/edactor/lang , lưu file lang ở dưới thành vi.js (muốn dịch bao nhiêu ngôn ngữ cũng đc, nhớ đổi object key của nó theo).

  File lang của nó đây:

  (function ($)
  {
  	$.Redactor.opts.langs['vi'] = {
  	  "format": "Format",
  	  "image": "Image",
  	  "file": "File",
  	  "link": "Link",
  	  "bold": "Bold",
  	  "italic": "Italic",
  	  "deleted": "Strikethrough",
  	  "underline": "Underline",
  	  "bold-abbr": "B",
  	  "italic-abbr": "I",
  	  "deleted-abbr": "S",
  	  "underline-abbr": "U",
  	  "lists": "Lists",
  	  "link-insert": "Insert link",
  	  "link-edit": "Edit link",
  	  "link-in-new-tab": "Open link in new tab",
  	  "unlink": "Unlink",
  	  "cancel": "Cancel",
  	  "close": "Close",
  	  "insert": "Insert",
  	  "save": "Save",
  	  "delete": "Delete",
  	  "text": "Text",
  	  "edit": "Edit",
  	  "title": "Title",
  	  "paragraph": "Normal text",
  	  "quote": "Quote",
  	  "code": "Code",
  	  "heading1": "Heading 1",
  	  "heading2": "Heading 2",
  	  "heading3": "Heading 3",
  	  "heading4": "Heading 4",
  	  "heading5": "Heading 5",
  	  "heading6": "Heading 6",
  	  "filename": "Name",
  	  "optional": "optional",
  	  "unorderedlist": "Unordered List",
  	  "orderedlist": "Ordered List",
  	  "outdent": "Outdent",
  	  "indent": "Indent",
  	  "horizontalrule": "Line",
  	  "upload-label": "Drop file here or ",
  	  "accessibility-help-label": "Rich text editor",
  	  "caption": "Caption",
  	  "bulletslist": "Bullets",
  	  "numberslist": "Numbers",
  	  "image-position": "Position",
  	  "none": "None",
  	  "left": "Left",
  	  "right": "Right",
  	  "center": "Center",
  	  // Plugin table
  	  "table": "Table",
  	  "insert-table": "Insert table",
  	  "insert-row-above": "Insert row above",
  	  "insert-row-below": "Insert row below",
  	  "insert-column-left": "Insert column left",
  	  "insert-column-right": "Insert column right",
  	  "add-head": "Add head",
  	  "delete-head": "Delete head",
  	  "delete-column": "Delete column",
  	  "delete-row": "Delete row",
  	  "delete-table": "Delete table",
  	  // Plugin video
  	  "video": "video",
  	  "video-html-code": "Video Embed Code hoặc Youtube/Vimeo Link"
  	};
  
  })(jQuery);
  

Log in to reply
 

});