Lấy chính xác Params trên url khi dùng URL thân thiện


Log in to reply