Ghi log file với Winston theo thời gian cũ dần  • Chào mọi người!
    Em đang sử dụng Winstonjs để ghi log file. Nhưng default của nó sẽ ghi logs theo thứ tự từ cũ đến mới. Bây giờ em muốn ghi ngược lại để đưa những nội dung mới lên đầu thì phải làm thế nào?
    https://github.com/winstonjs/winston

    Cảm ơn mọi người !


Log in to reply