Làm sao để select sql lồng nhau • Ví dụ mình muốn select giá trị từ 1 bảng , sau đó lấy giá trị đó tiếp tục select tiếp . sau đó trả về 1 cái array gồm dữ liệu đã select từ lần đầu và lần thứ 2 , nhưng khi mình dùng 2 hàm lồng nhau thì khi trả về nó lại không hiểu thằng đầu tiên , bỏ trả về bên ngoài thằng thứ 2 thì nó lại không hiểu thằng thứ 2 , ai có thể thông não giúp e phát , tại e thấy hình như nodejs nó không chạy theo tuần tự thì phải , em mới nghiên cứu thôi mong mấy bác giúp đỡ • bạn muốn theo tuần tự thì dùng 1 thư viện như bluebrid, async, Q, ... đc mà.
  vd với async

  function selectQuery(args, callback) {
  	// do something
  	callback(null, result_from_db);
  }
  
  
  async.waterfall([
  	function (next) {
  		selectQuery({}, next);
  	},
  	function (result_from_db, next) {
  		selectQuery( {
  			id: result_from_db.id
  			name: result_from_db.name
  		} ,next);
  	},
  ], function (err, result) {
    console.log(require('util').inspect(result));
  });
  


 • Bạn đưa đoạn code của bạn lên thì mọi người dễ giúp hơn. • hoặc bạn dùng async.series theo đúng chức năng như mô tả của bạn https://caolan.github.io/async/docs.html#series


Log in to reply
 

});