Xin hướng dẫn hoặc lib lấy Disk Serial Number hoăr UUID


Log in to reply
 

});