Send SMS với AWS SNS • Chào mọi người!
  Em đang sử dụng SNS để gửi SMS đến 1 số điện thoại, nhưng mà kết quả trả về không báo lỗi nhưng em lại không nhận được message nào đến sdt cả. Mọi người có gợi ý gì không ạ (ví dụ như phải đi verify sdt hay là phải dùng TargetArn...)

  import AWS from 'aws-sdk'
  
  import CONFIG from '../../config/config'
  
  AWS.config.update({
   accessKeyId: CONFIG.AWSId,
   secretAccessKey: CONFIG.AWSSecretKey,
   region: CONFIG.AWSRegion
  });
  
  const SNS = new AWS.SNS();
  
   sendSMS: () => {
    var params = {
     Message: 'this is a test message',
     MessageStructure: 'string',
     PhoneNumber: '84128518xxxx'
    };
  
    SNS.publish(params, function(err, data) {
     if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
     else   console.log('done: ', data);      // successful response
    });
   }
  

  Kết quả nhận dc:

  done: { ResponseMetadata: { RequestId: 'ee463d62-d7f4-57ea-af56-6cf9618fc778' },
   MessageId: 'd7efd1db-8300-5aab-b5d0-8040357bba39' }
  


 • Theo mình thì mã vùng phải là: +84, bạn fix xem có chạy ko. • @joseph minh co thử r nhưng cũng không dc.


Log in to reply
 

});