[thắc mắc] chọn giá trị thẻ select1 thì mới sổ ra select2 theo giá trị select1 • Chào các bạn!

  Mình mới vừa tập tành tìm hiểu về nodeJS và Express. Mình có một vấn đề không biết làm như thế nào.
  Cụ thể, mình đã truy vấn được 2 dòng query khác nhau đổ về ejs
  ví dụ (madv,tendv) (manv,tennv)
  Nhưng mình muốn khi chọn vào dịch vụ 1 thì bên nhân viên chỉ show những nhân viên thuộc dịch vụ 1.
  code cụ thể
  1/ app.js
  app.get("/demo", urlencodedParser, function(req, res) {
  pool.query("select madv,tendv from dv", function(error, result1) {
  pool.query("select manv,tennv from nv", function(error, result2) {
  res.render('demo.ejs', {
  dsdv: result1,
  dsnv: result2
  });
  });
  });
  });

  2/ demo.ejs
  <form action="/demo" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded" >
  <select>
  <% dsdv.forEach(function(fields){ %>
  <option value="<%= fields.madv %>" onchange="/demo/loadnv" name="txtDV">
  <%= fields.tendv %>
  </option>
  <% }) %>
  </select>
  <select>
  <% dsnv.forEach(function(fields){ %>
  <option value="<%= fields.manv %>">
  <%= fields.tennv %>
  </option>
  <% }) %>
  </select>
  </form>

  Các bạn có thể chia sẻ cho mình cách làm hoặc cho mình xin tài liệu.

  Cám ơn!


Log in to reply