Express NodeJS + MongoDB + Stripe



 • Xin mọi người giúp đỡ em với: Chẳng là em đang làm trang web bán hàng với Express trong quá trình làm và chạy thử thì ok nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại xảy ra lỗi như thế này mong mọi người giúp đỡ.

  <--- Last few GCs --->

  [11360:0000017DADF132A0] 17013 ms: Mark-sweep 1398.6 (1461.3) -> 1398.3 (1461.3) MB, 27.9 / 0.0 ms allocation failure GC in old space requested
  [11360:0000017DADF132A0] 17051 ms: Mark-sweep 1398.3 (1461.3) -> 1398.1 (1418.8) MB, 37.9 / 0.0 ms last resort
  [11360:0000017DADF132A0] 17082 ms: Mark-sweep 1398.1 (1418.8) -> 1398.1 (1418.8) MB, 31.2 / 0.0 ms last resort

  <--- JS stacktrace --->

  ==== JS stack trace =========================================

  Security context: 0000033BE82A9891 <JS Object>
  1: DoJoin(aka DoJoin) [native array.js:~96] [pc=0000000CB83C0AE5](this=0000015EF4502311 <undefined>,p=0000024C84C28661 <JS Array[3]>,q=3,E=0000015EF45023B1 <true>,A=0000015EF4502471 <String[0]: >,z=0000015EF4502421 <false>)
  3: Join(aka Join) [native array.js:1] [bytecode=000000E5CDB02B11 offset=86](this=0000015EF4502311 <undefined>,p=0000024C84C28661 <JS Array[3]>,q=3,A=0000015EF45024...

  FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory



 • @Đình-Quang-Nguyễn said in Express NodeJS + MongoDB + Stripe:

  JavaScript heap out of memory

  Memory leak của JavaScript à.
  Thấy trên github nhiều người than bắc thử các step sau xem:

   node --max_old_space_size=4096 yourFile.js
  

  Link giải thích: https://stackoverflow.com/questions/38558989/node-js-heap-out-of-memory



 • thanks bác đã rep nhưng mình cũng đã thử rồi nhưng không đc



 • bạn đang chạy node version nào ?



 • v6.10.3 ban ak


Log in to reply