[Hỏi về truy xuất dữ liệu MongoDB] Find subdocument của Document • Bây giờ mình nhận được 1 chuỗi json
  {mssv:"BS00452", mark:9}

  Làm sao để truy vấn vào subdocument dưới để lấy name,group mà không cần biết thuộc document nào.

  Bác nào hiểu biết xin chỉ giáo

  0_1496653666489_Screen Shot 2017-06-05 at 4.07.03 PM.png • var array= [];
  data.student.forEarch(function(prot){
    array.push( {name:prot.name,group:prot.group})
  })
  
  array[0].name // Nguyển Văn Hữu
  array[0].group // 1
  
  array[1].name // Nguyển Văn Toàn
  array[1].group // 2


 • Bạn có thể dùng query bình thường với dot:

  .find({
   student.mssv: 'BS00452', 
   student.mark: 9
  })
  

  Hoặc dùng $elemMatch:

  .find({
   student: {
    $elemMatch: {
     student.mssv: 'BS00452', 
     student.mark: 9   
    }
   }
  })
  


 • @ndaidong
  1_1496734346796_Screen Shot 2017-06-06 at 2.31.48 PM.png 0_1496734346795_Screen Shot 2017-06-06 at 2.31.18 PM.png

  Mình không truy xuất được • @Hồ-Duy-Quốc-Bảo said in [Hỏi về truy xuất dữ liệu MongoDB] Find subdocument của Document:

  var array= [];
  data.student.forEarch(function(prot){
  array.push( {name:prot.name,group:prot.group})
  })

  array[0].name // Nguyển Văn Hữu
  array[0].group // 1

  array[1].name // Nguyển Văn Toàn
  array[1].group // 2

  dùng trong nodejs thì dùng thế nào hả anh? • Nếu bọn đang hỏi về truy vấn mongodb thì
  db.collection('student').find({mssv: 'BS00452, mark: 9'}).toArray((err, result) => {
  if(err) throw err;
  result.forEach(dt => {
  console.log(dt.name + ' ' + dt.group);
  });
  });
  Hope it cant help you! • @Nguyễn-Nhân Lạ nhỉ, bạn export cho mình 1 ít entries trong collection đó về test thử.


Log in to reply