Ai biết chỉ giúp mình cách get id cho trang chi tiết với. thanks.


Log in to reply
 

});