Sử dụng vuejs trong pug template • E có đoạn code sau

  script(src="/javascripts/vue.min.js")
  script(type="text/javascript").
      var app = new Vue({
        el: '.app',
        data: {
          messages: 'Hello world'
        }
      });
  

  Giờ e muốn in ra biến message trong pug template thì phải làm thế nào ah. • Các đơn giản là bạn viết dưới dạng html rồi convert sang jade


Log in to reply