Bác có thể dùng Find Usages (theo phìm tắt của mình là Ctrl + Alt + F7) , nó sẽ hiện ra tất cả những code có dùng function đó, bao gồm cả code khởi tạo.